JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Visie

Onze scholengemeenschap is een samenwerkingsplatform ten dienste van alle actoren.

Ze heeft als hoofddoel de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren en dit met respect voor de autonomie van elke deelnemende school.

Het beheerscomité hanteert hierbij gezamenlijk gedragen afspraken en stelt een aantal subdoelen voorop.

Om een degelijke communicatie te waarborgen is wederzijds respect voor alle betrokkenen noodzakelijk. Een goede dialoog bestaat uit : luisteren, overleggen en resultaten boeken. Er is tevens een discretieverplichting naar buiten toe.

We streven naar een goede besluitvorming. Deze veronderstelt een streven naar een consensus tussen de betrokkenen. Indien deze niet bereikt kan worden, zal het beheerscomité een advies formuleren aangaande het agendapunt en aan de respectievelijke gemeentebesturen vragen om hierover een beslissing te nemen.

De organisatie van een school is in niets meer te vergelijken met deze van een aantal jaar geleden. Steeds meer nieuwe taken, opdrachten en verantwoordelijkheden worden aan de scholen toevertrouwd. De scholengemeenschap kan hier de scholen sterk bij ondersteunen. Duidelijke afspraken maken, opdrachten uitwerken, samen zoeken naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen, enz. Deze mogelijkheden moeten de scholen in staat stellen om antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen, maar ook om de beheersbaarheid van de eigen school te blijven handhaven.

De opvolging van wetgeving en personeel gebeurt centraal vanuit de directeur-coördinator.

Het is voor de scholengemeenschap een hele uitdaging en verantwoordelijkheid om een degelijk personeelsbeleid te voeren. De wetgever voorziet hiervoor reeds aan aantal verplichte toepassingen, maar laat anderzijds toe, dat er zelf, goed doordachte keuzes kunnen worden gemaakt.

Het beheerscomité vertrekt van het uitgangspunt dat de scholengemeenschap een geschikt samenwerkingsplatform is, het lokale netwerk waarin men streeft naar verbondenheid en wederzijdse steun. De initiatieven op niveau van de scholengemeenschap zijn ondersteunend aan de kerntaak van het onderwijs:

 • Het leerproces en de opvoeding van de kinderen staat centraal.

  In onze scholengemeenschap volgen al onze kinderen onderwijs, zoals voorgesteld door de richtlijnen van OVSG:

  - Vanuit zijn/haar eigen achtergrond en individuele mogelijkheden.
  - Binnen een goede, kindvriendelijke en uitdagende leeromgeving.
  - Gegeven door goed opgeleide en bekwame leerkrachten.
  - In een zichzelf voortdurend in vraag stellende organisatie.

  Alle initiatieven die we nemen inzake organisatie, financiering, kwaliteitszorg, interne reglementering, personeelsbeleid, ... worden getoetst aan het uiteindelijke doel van ons onderwijs: het leerproces en de begeleiding van elk kind. Om dit te kunnen realiseren werken we als scholen samen. Zo leren we mekaar beter kennen en kunnen we gebruik maken van elkaars sterktes. We denken goed na over wat we op het niveau van de eigen school of op het niveau van de scholengemeenschap uitvoeren.

 • Het” welbevinden”  van leerkrachten en leerlingen.
  Dit is een noodzakelijke voorwaarde zowel voor de leerkracht als voor de leerling om goed te presteren in heel het onderwijsgebeuren. Een eerlijk, duidelijk en weloverwogen personeelsbeleid draagt er zeker toe bij om een sfeer in onze scholengemeenschap te creëren die het welbevinden van de leerkrachten, en dus ook onrechtstreeks van de leerlingen, ten goede komt. Ook hier kan de scholengemeenschap ondersteunend werken.

 • De eigenheid van elke school respecteren.

  Om deze gekozen prioriteiten in de praktijk gestalte te geven, streeft onze scholengemeenschap ernaar om een nieuw en optimaal samenwerkingsverband  te realiseren tussen de deelnemende scholen. Dit alles gebaseerd op wederzijds vertrouwen, engagement en vanuit loyale ondersteuning. Ons motto daarvoor is “solidair met elkaar, dienstbaar voor elkaar en vertrouwen in elkaar”.

  Onze scholengemeenschap maakt duidelijke afspraken. Het beheerscomité wil de uitdaging aangaan om een aanvaardbare oplossing te vinden om samen te werken aan wettelijke verplichtingen met gedeelde verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken te maken voor (andere) samenwerkingspunten.

  Daarbij hechten we belang aan:

  - Groeien in solidariteit, dienstbaarheid en vertrouwen.
  - Mogelijkheden creëren om mekaar en mekaars mening beter te leren kennen.
  - Een open communicatie handhaven.
  - Luisterbereidheid tonen.
  - Schooloverstijgend denken.
  - De wijze waarop beslissingen worden genomen vooraf bepalen.
  - Een aanvaardbaar personeelsbeleid voor alle participanten nastreven.