JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Gebruiksvoorwaarden website

De scholengemeenschap StaKaBra biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder informatie verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

De scholengemeenschap StaKaBra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan u deze schriftelijk aanvragen bij de directeur van de scholengemeenschap, Het Heiken 47, 2930 Brasschaat. 
De scholengemeenschap heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd, waar mogelijk, zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat de scholengemeenschap de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. 
De scholengemeenschap noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. 
Gebruik en reproductie van fotomateriaal -in bijzonder het gebruik van StaKaBra-logo- is uitdrukkelijk verboden. 
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de scholengemeenschap StaKaBra of aan de organisaties die de scholengemeenschap STAKABRA hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen de scholengemeenschap StaKaBra en de websiteleverancier One.com uit Amsterdam, Nederland. 
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de directeur van de scholengemeenschap, Het Heiken 47, 2930 Brasschaat. Die kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan de scholengemeenschap de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De scholengemeenschap StaKaBra controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de scholengemeenschap de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de scholengemeenschap en de uitbaters van deze sites. 
De scholengemeenschap StaKaBra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de scholengemeenschap StaKaBra verwijst. 
Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de directeur van de scholengemeenschap via 0486/48.77.58.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die de scholengemeenschap langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de scholengemeenschap StaKaBra. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Hiervoor kan u inloggen via uw gebruikersaccount op de website. Eventuele vragen kunnen worden gesteld op het nummer 0486/48.77.58.